Course: Building Technologies

« Back
Course title Building Technologies
Course code AUART/A8TBD
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Opluštil Michal, Ing.
 • Zálešák Martin, Ing. CSc.
 • Chrobák Pavel, Ing.
 • Vincenec Jiří, Ing.
 • Drábek Pavel, Ing.
 • Drábek Josef, doc. Ing. CSc.
 • Skovajsa Jan, Ing.
Course content
- Innerr environment of buildings, parameters, measurement and evaluation - Building properties and parameters - Energy systems in buildings and equipment - HVAC systems and equipment - Electrical power systems in buildings and lighting systems - Complex atitude to the solution of relation of individual systems - Information and control systems in buildings and their operation

Learning activities and teaching methods
Lecturing, Monologic (Exposition, lecture, briefing), Practice exercises, Teamwork
 • Preparation for course credit - 8 hours per semester
 • Home preparation for classes - 28 hours per semester
 • Participation in classes - 70 hours per semester
 • Preparation for examination - 48 hours per semester
Learning outcomes
The subject deals with the problems of inner envoronment of building and related HVAC systems and equipment including integrated control systems.
The student has basic knowledge of physics, mathematics, knowledge of programming and control engineering.
Prerequisites
The student has completed bacalarian studies at technical universities and completed subjects of applied informatics in magister study.

Assessment methods and criteria
Grade (Using a grade system), Oral examination, Written examination, Analysis of the student's performance, Preparation of a presentation

- seminars - exam (written and oral parts)The result of a subject examination is expressed on a six-point scale: A "výborně" (i.e. "excellent"), B "velmi dobře" (i.e. "very good"), C "dobře" (i.e. "good"), D "uspokojivě" (i.e. "satisfactory"), E "dostatečně" (i.e. "sufficient"), F "nedostatečně" (i.e. "fail").
Recommended literature
 • * ČSN CLC/TS 50398 (vydání 7/2005) Poplachové systémy-kombinované systémy-Všeobecné požadavky. 2005.
 • * SECURITY magazín.
 • Bebčák, P. Požárně bezpečnostní zařízení. edice SPBI SPEKTRUM 17, 2004.
 • DANIELS, K. Technika budov. Bratislava, 2003.
 • DANIELS, K. TECHNIKA BUDOV. Bratislava, 2003. ISBN 80-88905-63-X.
 • HUMM,O. Nízkoenergetické domy. Grada Publishing, 1999.
 • Chyský, Jaroslav. Větrání a klimatizace. 3. přeprac. vyd. Praha : Bolit, 1993. ISBN 8090157408.
 • Kindl, Jiří. Projektování bezpečnostních systémů I. 2. vyd. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2007. ISBN 978-80-7318-554-1.
 • kolektiv. ASHRAE HANDBOOK . Díl 1 ? 4. Atlanta, GA 30 329, 2006. ISBN 1-931862-73-7.
 • KOLMER,F., KYNCL,J. Prostorová akustika. SNTL, 1980.
 • Křeček S. Příručka zabezpečovací techniky. Blatná, 2006. ISBN 80-902938-2-4.
 • Merz, Hermann. Automatizované systémy budov : sdělovací systémy KNX/EIB, LON a BACnet. 1. vyd. Praha : Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2367-9.
 • RECKNAGEL ? SPRENGER ? SCHRAMEK . Taschenbuch fur Heizung und Klimatechnik. Oldenbourg , 2003. ISBN 3-8356?3104-7.
 • ŘEHÁNEK, J.a kol. Tepelně technické a energetické vlastnosti budov. Grada Publishing a.s. Praha, 2002.
 • SMOLÍK, J. Technika prostředí . SNTL Praha , 1970.
 • Uhlář, J. Technická ochrana objektů II. Díl, Elektrické zabezpečovací systémy, PA Praha 2005.
 • Vaculíková, Polina. Elektromagnetická kompatibilita elektrotechnických systému : praktický pruvodce techniky omezení elektromagnetického vf rušení. 1. vyd. Praha : Grada, 1998. ISBN 8071695688.
 • VALENTA,V. a kol. TOPENÁŘSKÁ PŘÍRUČKA 1, 2, 3. Agentura ČSTZ, Praha , 2007. ISBN 978-80-86028-13-2.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester